1. stupeň

Matematika Český jazyk Anglický jazyk Přírodověda Vlastivěda

2. stupeň

Zeměpis Fyzika Anglický jazyk
Matematika VO Chemie Český jazyk
VOZ (TV) Přírodopis Dějepis